Kanał Wyżej
Kompetencje

1. Bursa jest placówką koedukacyjną.
2. Zadaniem bursy jest zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej, warunków do nauki, pomocy w nauce, warunków do rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w kulturze.
3. Bursa zapewnia wychowankom bezpieczeństwo, stałą troske o zdrowie, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
4. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie wraz z zakwaterowaniem, odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne i odpowiednie warunki do nauki.
5. Bursa zapewnia młodzieży i jej rodzicom opiekę i pomoc psychologa.
6. Zadania bursy ujęte są w programie wychowawczym, rocznym planie pracy wychowawczo-opiekuńczej opracowywanym na dany rok szkolny 
7. Praca wychowawcza wspierana jest działaniami profilaktycznymi określonymi w programie profilaktyki, mającym na celu ochronę wychowanków przed uzależnieniami i zagrożeniami.
8. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, szkołą, a także możliwe jest wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.
9. Bursa może organizować zajęcia wyrównawcze dla wychowanków mających problemy w nauce.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa